RSS
ENHU

Legal information

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, and the hungarian Societe Generale entity.

Societe Generale Equipment Finance

Societe Generale Equipment Finance Hungary Plc.
H-1062 Budapest
Váci út 1-3.
Tel.: (+36-1) 288 1140
Fax: (+36-1) 288 1149
TAX number: 11940649-2-44
Trade register number: 01-10-044240/Capital Regional Court, like Company registry Court

SG Equipment Leasing Hungary Ltd.
H-1062 Budapest
Váci út 1-3.
Tel.: (+36-1) 288 1140
Fax: (+36-1) 288 1149
TAX number : 12131260-2-42
Trade register number: 01-09-673594/ Capital
Regional Court, like Company registry Court


Board of directors:
Societe Generale Equipment Finance Hungary Plc.
SG Equipment Leasing Hungary Ltd.
H-1062 Budapest

Christian Piringer
Tel.:(+36-1) 288 1140

Supervisory authory:
Magyar Nemzeti Bank

Address: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Post: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777
Tel.: (+36-1) 489 9100
http://felugyelet.mnb.hu

Contact : Adele.Haentjens@socgen.com

This website is hosted by : Waycom

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3., Tel: (+36-1) 288 1140, Fax: (+36-1) 288 1149, email: info@sgef.hu)
A személyes adatok kezelője azon SG entitás, mely jogi személlyel Ön a finanszírozási szerződést megkötötte, vagy meg kívánja kötni így:
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján Társaságunk ezúton kívánja Önt tájékoztatni adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatáról.
 
SG Eszközlízing Magyarország Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., Tel: (+36-1) 288 1140, Fax: (+36-1) 288 1149, email: info@sgef.hu)
továbbiakban „SG”.

Az adatkezelő az adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók számára adhatja át.

A jelen tájékoztató valamennyi érintett személyes adat kezelésére vonatkozó tájékoztatás, melyet Ön az SG honlapján is elér (www.sgef.hu) és székhelyünkön is átvehet. Jelezzük, hogy az adatkezelés szabályai az SG Üzletszabályzatában is említésre kerülnek, melyek úgyszintén elérhetők a honlapon (www.sgef.hu) és a székhelyünkön.

Az SG az ügyfelek által átadott személyes adatokat a GDPR 6. § (1) bek. b) és vagy c) pontja alapján kezeli, tekintettel arra, hogy az ügyfeleink által részünkre átadott személyes adatok szükségesek a jogviszony létesítéséhez és fenntartásához és/vagy valamely jog által előírt kötelezettség teljesítéséhez. Amennyiben az SG és az ügyfél közötti szerződés nem szerződésszerűen teljesül és jogi eljárások kezdeményezésére kerül sor, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. § (1) bek f) pontja, az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Amennyiben az SG olyan adatot kér az ügyféltől, mely jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az SG jogos érdekeinek érvényesítéséhez nem elengedhetetlenül szükséges, illetve az adatkezelés nem a GDPR egyéb felhatalmazása alapján történik, úgy az ügyfél hozzájárása alapján valósul meg az adatkezelés.

A SG tájékoztatja Önt arról is, hogy a SG főtevékenységeire speciális, ágazati jogszabályok is vonatkoznak, melyek úgyszintén irányadóak személyes adatai kezelése vonatkozásában.

Milyen adatokat tart nyilván társaságunk?

Társaságaink az SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. és az SG Eszközlízing Magyarország Kft. elsősorban és jelentős részben jogi személy gazdasági társaságokat finanszíroz. A GDPR ugyanakkor a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a személyes adatokon keresztül a magánszféra védelmére hivatott. Előbbiekből következik, hogy az SG gyakorlatában csak korlátozott körben merül fel a személyes adatok kezelése, hiszen a gazdasági társaság ügyfelek esetében nagyobbrészt nem személyes adatokat, hanem cégadatokat kezelnek társaságaink, ezeken túlmenően csak a céget képviselő vagy tulajdonló magánszemélyek azonosító adatait, mely azonosító adatok többsége egyébként a cégek esetében a cégkivonatokból megismerhető és közérdekből nyilvános adatok. Ezen túlmenően a gazdasági társaság ügyfelekkel megkötött szerződésekhez kapcsolódóan biztosítéki szerződések is megkötésre kerülnek, melynek során az SG a biztosítékot nyújtó személyek személyes adatait is kezeli.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az SG Önről, mint egy gazdasági társaság ügyfél képviselőjéről (ügyvezetőjéről, igazgatójáról) illetve amennyiben a gazdasági társaság magánszemély tulajdonában áll a tulajdonosról (illetve tényleges tulajdonosról) az alábbi adatokat kéri és tartja nyilván:
•    név,
•    lakóhely,
•    személyi igazolvány szám,
•    anyja neve,
•    adószám,
•    elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
•    a finanszírozóval létrejött szerződés azon adatai, amelyek a finanszírozott magánszemély vagy ha a finanszírozott jogi személy, annak tulajdonosával, képviselőjével oly módon összekapcsolható adat, hogy az személyes adatnak minősüljön.

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a szerződések biztosítékaként kezesi szerződések kerülnek megkötésre, vagy magánszemély ad jelzálog biztosítékot, mely esetekben a kezes, jelzálog kötelezett maga a magánszemély. Ezen esetben a kezesek, jelzálogkötelezettek alábbi adatai kerülnek rögzítésre:
•    név,
•    lakcím,
•    anyja neve,
•    személyi igazolvány száma,
•    adószám,
•    elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
•    a finanszírozóval létrejött szerződés azon adatai, amelyek a finanszírozott magánszemély vagy ha a finanszírozott jogi személy, annak tulajdonosával, képviselőjével oly módon összekapcsolható adat, hogy az személyes adatnak minősüljön.

Társaságunk finanszíroz továbbá egyéni vállalkozókat, valamint őstermelőket, akik a szerződéseink főkötelezettjei, ezen esetben az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
•    név,
•    lakcím/székhely,
•    egyéni vállalkozói/ őstermelői igazolvány száma,
•    anyja neve,
•    elérhetőségi adatok, telefonszám, email cím,
•    finanszírozóval létrejött szerződés azon adatai, amelyek a finanszírozott magánszemély vagy ha a finanszírozott jogi személy, annak tulajdonosával, képviselőjével oly módon összekapcsolható adat, hogy az személyes adatnak minősüljön.

Mennyi ideig tárolja Társaságunk az adatokat -  milyen céllal - és jogalapra hivatkozással?

-    az SG a létrejött szerződésekkel és azok teljesítésével kapcsolatos adatokat a szerződés teljesítéssel történő megszűnésekor a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylatot a kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”) 169. § (2) bekezdés alapján. Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása és fenntartása a GDPR 6. cikk (1) b) pontja értelmében;
-    szerződéshez nem vezető negatív hiteldöntés esetén személyes adatait a szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig kezeli a SG a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 166/A. § (2) bekezdésén alapuló jogos érdeke alapján;
-    a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség SG általi teljesítése körében beszerzett adatokat a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeljük a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján;
-    a tényleges tulajdonos személyes adatainak a Pmt. 8. § (2) és 9. § (1) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése körében gyűjtött adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig (Pmt. 56. §, 57. §), a szerződéskötés elmaradása esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig tároljuk a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 1 éves időtartamban.
-    a Pmt. 7. § (8) alapján történő okirat másolás és az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása érdekében az szerződés megőrzésének teljes időtartamára kezeljük;
-    hitelbírálati célból történő személyes adat kezelése a Hpt. 98. § (1), (2), 99. § (3), 361/2009.(XII.30.) Kormány rendelet alapján, mint jogi kötelezettség teljesítése a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezelendő a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján;
-    a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás és lekérdezés, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „KHR törvény”) 5. § (2) és (7) szerint a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig történik;
-    az eredményes követeléskezelés esetén az annak során rendelkezésre álló adatokat a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeljük a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján
-    az SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. panaszvonalára beérkező rögzített hangüzeneteket a társaság 1 évig őrzi meg, de a hangüzenetet köteles írásban rögzíteni és az írásbeli dokumentációt 3 évig megőrizni. A hangrögzítést megelőzően az ügyfelek figyelmét az SG felhívja a hangrögzítésre és az adatkezelés céljára valamint jogalapjára, mely a Hpt. 288. § (3) bekezdése értelmében jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. § f) pontja, azaz az SG jogos érdekének érvényesítése érdekében történik;
-    amennyiben a finanszírozási szerződéssel összefüggésben bármely peres vagy nem peres jogi eljárásra sor kerül, úgy az adatkezelés fennáll az eljárás egész ideje alatt, és a megszületendő jogerős határozatot követően a végrehajtási jog elévüléséig. Ennek jogalapja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 57. § és az SG jogos érdeke;
-    a csalás-megelőzés és csaláskezelés keretében a Hpt. 107. § d), g) jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokat a Hpt. 165. § (5) bekezdése alapján a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig (Hpt. 165. § (5) bek.) kezeljük;
-    a személyes adatainak kezelésével/védelmével kapcsolatos adatvédelmi kérdései és kérései, és az arra adott válasz(ok) esetén a kérés teljesítésével kapcsolatos információkkal együtt a kérésre adott válaszlevél keltétől számított 5 évig tároljuk és kezeljük a Ptk. 6:22. § (1)-án alapulóan és az SG jogos érdekének a védelme érdekében;
-    az SG magyarországi társaságai tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező tag részére történő adatátadás az ellenőrző befolyással összefüggő egyes jogainak gyakorlása érdekében, a SG SA (az anyavállalata) felé fennálló beszámolási kötelezettségek teljesítése, döntés kérése vagy utólagos tájékoztatás megadása céljából a Hpt. 164. § e) pontja értelmében a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeljük a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján
-    az SG peres nyilvántartásának peres felekre és az ítélt dologra vonatkozó adatai a SG jogos érdeke (res iudicata bizonyíthatósága) okán nem kerülnek törlésre/anonimizálásra, úgyszintén megtartásra kerülnek a tulajdonjogi igényt megtestesítő okiratok, tekintettel arra, hogy a tulajdonjogi igények nem évülnek el.
-    már most tájékoztatni kívánjuk, hogy amennyiben személyesen látogatja meg irodánkat, úgy arról a Westend Irodaház üzemeltetője biztonsági kamerás képfelvételt készíthet, melyre Társaságunknak sem rálátása sem ráhatása nincs, ezzel kapcsolatosan az Irodaház adatkezelőjét kell megkeresniük;
-    Irodánkba történő belépése után neve és személyi igazolvány száma rögzítésre kerülhet, mely adatot 1 hónapig őrzi meg Társaságunk.

Mely személyek kezelik az adatokat, hová kerülhet az adat átadásra?

Az SG az adattakarékosság elvének megfelelően elválasztja egymástól a szerződéskötést megelőző döntéshozatali eljáráshoz szükséges kockázatértékelés keretében felvett adatokat, melyekhez a kockázatelemzési osztálynak van hozzáférése, az egyes finanszírozási kérelmek pozitív elbírálását követően a szerződéskötési osztály kizárólag azon adatokhoz fér hozzá, amelyek a szerződés megkötéséhez és kezeléséhez szükségesek. Az egyes osztályokon dolgozó munkatársak hozzáférése az ügyfélaktákhoz ezáltal korlátozott.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy késedelmes fizetés esetén Társaságunk behajtási osztályához kerülnek mindazon adatok melyek szükségesek a követelés behajtásához. Amint azt az Üzletszabályzatunk kifejezetten is rögzíti, a behajtás keretében adatai a Triple Unit Kft. (székhely. 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 270., cégjegyzékszám: 13-09-127965) részére átadásra kerülhetnek, kizárólag a követelés adatfeldolgozóként történő kezelése céljából, az SG jogos érdekének védelme érdekében és a Hpt. 161. § c) pontja alapján.

Emellett az SG ügyvédi irodák, könyvvizsgáló, könyvelő, adótanácsadó és szakértők részére ad megbízást a követelés érvényesítése és behajtása vagy más szakértelmet igénylő tevékenység ellátása érdekében, ahol az adatátadás a Hpt. 164. § d) pontja alapján történik, és az SG jogos érdekének védelme érdekében, mely irodák és szakértők a cél megvalósulásáig és a reájuk irányadó szakmai szabályok alapján kezelik az adatokat.

Jogi eljárások során az adatokat az SG jogos érdekének érvényesítése érdekében hatóságok és bíróságok részére adhatja át, melyek az átadást követően a saját adatkezelésükre vonatkozó rendelkezések szerint járnak el.

SG az ügyféllel szemben fennálló követelését engedményezheti, melynek alapján az engedményezési szerződésben az engedményes részére az adós ügyfél fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja, szerződés eltérő rendelkezése hiányában. Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat a SG a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli.

A Hpt. 164. § q) pontja alapján a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez személyes adatai a közvetítő részére kerültek átadásra az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra.  A közvetítők a SG-vel kötött szerződésük értelmében jogosultak a SG részére közvetítési tevékenységük során jogszerűen megszerzett és szerzett személyes adatot a SG részére átadni.

SG a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, és az SG Üzletszabályzatában meghatározott adatfeldolgozók részére továbbíthatja Hpt. 164. § j) pontja alapján, az adatfeldolgozó által ellátandó tevékenység elvégzése, érdekében az adatkezelési cél megvalósulásának időtartamáig.

Biztosítjuk arról, hogy IT rendszereink a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak felelnek meg, tekintettel arra, hogy az SG nemcsak a GDPR szerinti személyes adatokat kezeli, hanem banktitkok állnak a rendelkezésére, melyek védelme a pénzügyi vállalkozási szférában kiemelten kezelendő.

A személyes adatai tekintetében Önnek a következő jogai vannak:

1.    kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, továbbá tájékoztatást a kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint a személyes adatok kezelésével összefüggő jogosultságairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes, amennyiben kérelme nem egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen ismétlődő jellegű vagy túlzó;
2.    kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot a SG pontatlanul/hiányosan kezeli;
3.    kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljesen vagy részben, ha annak feltételei fennállnak;
4.    kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével, ha annak feltételei fennállnak;
5.    kérheti, hogy a SG ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;
6.    amennyiben az Ön személyes adatai SG általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
7.    jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan a SG rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő olvasható formátumban megkapja;
8.    jogosult arra, hogy kérje a SG-től ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére;
9.    jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek (a GDPR 6. § (1) bek f) pontja) alapján történő kezelése ellen, mely esetben az SG a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
10.  jogosult arra, hogy ha a személyes adatai SG általi kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezze, illetőleg a bírósághoz fordulhat. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
11.  Tájékoztatjuk, hogy az SG kizárólag akkor kezeli a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérését, kérdését panasznak, ha Ön az SG honlapján elérhető Panaszkezelési Szabályzat szerinti panaszt tesz.

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése, észrevétele, problémája akad, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, és az info@sgef.hu email címre vagy a 1062 Budapest, Váci út 1-3. címre szíveskedjen megküldeni ezzel kapcsolatos levelét.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk adatvédelmi felelőse dr. Takács Gábor, aki gondoskodik arról, hogy a személyes adatok esetleges sérelme esetén az kivizsgálásra kerüljön, és bejelenti azt az illetékes hatóság felé. A SG az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben a GDPR előírja, a SG az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A SG a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését és az arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a 2018. május 25-tól hatályos. Az SG a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani.

Kérdés esetén kérem forduljon hozzánk bizalommal!


SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt.
SG Eszközlízing Kft.